Houtbewerkingsmaterialen

Everglue-secondlijm Zwart impact-bestendig medium viscositeit 20g

3,00

Beschrijving

  • SKU: 650259
  • EAN/GTIN: 4251577108606
  • Manufacturers: Everglue

Gevarenaanduidingen

GHS Ausrufezeichen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P261 Inademing van dampen vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P338+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
P312 Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt.
P313+P337 Als de oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen.
P405 Achter slot en grendel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/nationale voorschriften.
Speciale etikettering

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Bindt huid en ogen in seconden. Buiten bereik va n kinderen houden.

leverdatum 3 tot 7 werkdagen

Beschrijving

  • SKU: 650259
  • EAN/GTIN: 4251577108606
  • Manufacturers: Everglue

Gevarenaanduidingen

GHS Ausrufezeichen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P261 Inademing van dampen vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P338+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen.
P312 Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt.
P313+P337 Als de oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen.
P405 Achter slot en grendel bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/nationale voorschriften.
Speciale etikettering

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Bindt huid en ogen in seconden. Buiten bereik va n kinderen houden.

leverdatum 3 tot 7 werkdagen