Houtbewerkingsmaterialen

Everglue secondelijm dun + middel + dik à 20g + Activator 200ml

9,90

Beschrijving

 • Artikelnummer: 650070
 • EAN/GTIN: 4251577102659
 • Fabrikanten: Everglue
 • H315 Huidirritatie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt een ernstige irritatie van de huid.
 • H335 Kan de luchtwegen irriteren.

Voorzichtigheidsoverwegingen

 • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
 • P261 gebruik masker met filter voor dampen.
 • P302+P352 Bij huidcontact: wassen met veel water/zeep.
 • P305+P351+P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen.
 • P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

Speciale markering

 • EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Hecht de huid en oogleden binnen enkele seconden aan elkaar. Buiten het bereik van kinderen houden.
activator

Gevaar

GHS-uitroepteken GHS-vlam

gevaar waarschuwingen

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

veiligheidsinstructies

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
 • P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na hanteren niet doorboren of verbranden.
 • P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

Speciale markering

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Beschrijving

 • Artikelnummer: 650070
 • EAN/GTIN: 4251577102659
 • Fabrikanten: Everglue
 • H315 Huidirritatie veroorzaken.
 • H319 Veroorzaakt een ernstige irritatie van de huid.
 • H335 Kan de luchtwegen irriteren.

Voorzichtigheidsoverwegingen

 • P102 Buiten bereik van kinderen houden.
 • P261 gebruik masker met filter voor dampen.
 • P302+P352 Bij huidcontact: wassen met veel water/zeep.
 • P305+P351+P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Ga door met spoelen.
 • P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

Speciale markering

 • EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaar. Hecht de huid en oogleden binnen enkele seconden aan elkaar. Buiten het bereik van kinderen houden.
activator

Gevaar

GHS-uitroepteken GHS-vlam

gevaar waarschuwingen

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

veiligheidsinstructies

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
 • P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na hanteren niet doorboren of verbranden.
 • P410+P412 Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

Speciale markering

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.