Houtbewerkingsmaterialen

Everglue 5 minuten epoxy 1:1 epoxyhars 200g (A+B) doseerflessen

16,90

Beschrijving

 

SKU:650009

EAN/GTIN:4260256384323

Manufacturer:Everglue

Epoxyhars (component A)

Attentie

GHS Ausrufezeichen GHS Umwelt

 • GHS Uitroepteken GHS Milieu

  Gevarenaanduidingen

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H411 Vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen

  P101 Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
  P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
  P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
  P313+P333 Bij huidirritatie of huiduitslag: medische hulp inroepen.
  P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/nationale voorschriften.
  Speciale etikettering

  EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan allergische reacties veroorzaken.

Beschrijving

 

SKU:650009

EAN/GTIN:4260256384323

Manufacturer:Everglue

Epoxyhars (component A)

Attentie

GHS Ausrufezeichen GHS Umwelt

 • GHS Uitroepteken GHS Milieu

  Gevarenaanduidingen

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H411 Vergiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen

  P101 Indien medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
  P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
  P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
  P313+P333 Bij huidirritatie of huiduitslag: medische hulp inroepen.
  P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke/nationale voorschriften.
  Speciale etikettering

  EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan allergische reacties veroorzaken.